نمونه طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

نوشته شده توسط:علیرضا مولوی | ۱ دیدگاه

سمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح وبرنامه
دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی
طرح توجیهی پرورش شتر مرغ
تهیه شده در سال 1385
خلاصه طرح :
موضوع طرح : پرورش شترمرغ
نوع تولیدات : شترمرغ
تعداد شاغلین : 12 نفر
مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)
7919/ سرمایه گذاری کل طرح : 8
7571/ سرمایه گذاری ثابت : 1
سرمایه در گردش : 164
در آمد سالیانه: 4500
سود ویژه : 2833
دوره بازگشت سرمایه : 33 ماه
% نرخ باز دهی سرمایه : 37
-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :
-1-1 زمین محل اجرای طرح :بر روی ادامه کلیک کنید.

ب
متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت کل ( میلیون ریال )
3600 300000 12000
-2-1 محوطه سازی :
ردیف شرح مساحت
(مترمربع)
هزینه واحد
( ریال )
هزینه کل
(میلیون ریال)
105 70000 1 خاکبرداری و تسطیح 1500
36 80000 2 حصار کشی 450
3 فضای سبز ، خیابان کشی 14
جمع 155
-1-3 ساختمانها :
ردیف شرح مساحت زیربنا
(مترمربع)
هزینه واحد هزینه کل
(میلیون ریال )
800 800000 1 سالن تولید 1000
720 800000 2 انبارها 900
3 ساختمان اداری و
سرویس ها
50 1000000 50
30 1000000 4 نمازخانه 30
5 آزمایشگاه
30 1000000 6 نگهبان وسرایدار 30
سایر
جمع 1630
1785= 1630+ ساختمان ومحوطه سازی = 155
1-4 : تاسیسات و تجهیزات :
ردیف شرح مشخصات
فنی
هزینه کل
(میلیون ریال)
1 برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و
ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه)
30
2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...) 20
3 گاز رسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...)
4 امتیاز خط تلفن 10
5 ایمنی واطفا حریق 200
6 وسایل سرمایش وگرمایش 50
7 مخازن ذخیره سوخت و آب
8 سیستم بخار: براورد تعدادوظرفیت دیگهای
بخار
9 تهویه و هوای فشرده
10 سایر
جمع 310
1-5 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:
ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و
وسایل ازمایشگاهی
تعداد هزینه واحد
(ریال )
هزینه کل
(میلیون ریال)
150 150000000 1 دستگاه جوجه کشی 1
200 2000000000 2 هچر 1
100 1000000000 3 آسیاب 1
500 5000000 4 آبخوری 100
500 5000000 5 ظرف خوراک 100
5 5000000 6 سایر 1
7
8
9
10
11
12
1455 عمج
-1-6 وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل کارخانه :
ردیف شرح تعداد هزینه واحد
(ریال )
هزینه کل
(میلیون ریال)
120 120000000 1 تراکتور 1
91 91000000 2 وانت 1
3
4
5
6
7
8
جمع 211
-1-7 تجهیزات اداری وکارگاهی
ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )
1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی
تلفن و...)
9/1
2 لوازم آشپزخانه 1
3 ابزار آلات کارگاهی ( درصورت نیاز)
10/ جمع 1
-1-8 هزینه های قبل از بهره برداری :
ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )
103/ 1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 3
4/ 2 اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها 7
3 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 48
4 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد
اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد
28/7
184/ جمع 7
جدول هزینه های ثابت طرح :
ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )
زمین 3600
2 محوطه سازی و ساختمان 1785
3 تاسیسات وتجهیزات 310
4 وسایط نقلیه 211
5 ماشین الات و تجهیزات 1455
10/ 6 تجهیزات اداری وکارگاهی 1
7 متفرقه و پیش بینی نشده 200
184/ 8 هزینه های قبل از بهره برداری 7
7755/8 عمج
-2 هزینه های جاری طرح
1-2 - مواد اولیه وبسته بندی :
ردیف هزینه واحد
مواداولیه وبسته بندی مصرف سالیان ه
تن ریالی ارزی
هزینه کل
(میلیون ریال)
75 1500000 1 ذزت 50
60 1200000 2 گندم 50
90 4500000 3 یونجه 20
150 2500000 4 سویا 60
10 5 سایر مکمل ها 10000000
6
7
8
9
10
385 عمج
2-2 - حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال )
حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
48 4000000 1 مدیرعامل 1
36 3000000 2 مالی و اداری 1
48 2000000 3 نگهبان 2
48 2000000 4 راننده 2
5
6
7
8
9
10
180 جمع حقوق 6
مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 126
جمع کل 306
2-3 - حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال )
حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
36 3000000 1 مسئول محوطه 1
72 2000000 2 کارگر ساده 3
60 2500000 3 کارگر ماهر 2
4
5
6
7
8
9
10
168 جمع حقوق 6
مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 118
جمع کل 286
جمع کل حقوق ومزایای پرسنل :
592= 306+ تولیدی + غیر تولیدی = 286
2-4 - هزینه سوخت وانرژی
ردیف شرح واحد مصرف
سالیانه
هزینه واحد
(ریال)
هزینه کل
(میلیون ریال)
21/ 1 برق مصرفی کیلو وات ساعت 6
16/ 2 آب مصرفی متر مکعب 2
3 گاز مصرفی مترمکعب
سوخت مصرفی :
4 نفت لیتر 18
2/ 5 گازوئیل لیتر 2
6 بنزین لیتر
7 روغن واسکازین لیتر
58 عمج
-2-5 استهلاک وتعمیر ونگهداری :
ردیف شرح ارزش داریی استهلاک تعمیرو نگهداری
(میلیون ریال)
درصد مبلغ درصد مبلغ
35/7 2 178/5 10 1 ساختمان 1785
15/5 5 37/2 12 2 تاسیسات 310
21/1 10 42/2 20 3 وسایط نقلیه 211
72/7 5 145/5 10 4 ماشین آلات وتجهیزات 1455
1 10 2 20 10/ 5 تجهیزات اداری 1
146 405/4 3771/ جمع 1
جدول هزینه های جاری طرح
ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )
1 مواد اولیه وبسته بندی 385
2 حقوق و دستمزد 592
3 سوخت و انرژی 58
4 تعمیر ونگهداری 146
405/ 5 استهلاک 4
6 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 45
112/ 7 پیش بینی نشده 6
1744 عمج
جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید
ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر
(میلیون ریال)
درصد مبلغ درصد مبلغ
385 100 1 مواد اولیه وبسته بندی 385
2 حقوق ودستمزد کارکنان
تولیدی
86 30 200 70 286
46 80 12 20 3 سوخت وانرژی 58
117 80 29 20 4 تعمیر ونگهداری 146
6 بیمه کارخانه (دودرهزار
سرمایه ثابت)
15/5 100 15/5
73/6 65 39 35 112/ 7 پیش بینی نشده 6
405/4 100 405/ 8 استهلاک 4
707/6 700/9 1408/ جمع 5
سرمایه در گردش:
ردیف شرح هزینه کل
(میلیون ریال )
1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته
(یدنب
64/4
2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید
بجز هزینه مواد وبسته بندی)
99/6
جمع 164
جدول سرمایه گذاری
هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)
7571/ سرمایه گذاری ثابت 1
184/ هزینه های قبل از بهره برداری 7
سرمایه در گردش 164
7919/8 عمج
-3 ظرفیت تولید : 150 راس
-4 قیمت فروش واحد : 30000000 ریال
-5 فروش کل : 4500 میلیون ریال
-6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 9390000 ریال
-7 محاسبه نقطه سربه سر :
هزینه متغیرتولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر= 100
{ 700/9 ÷(4500 - 707/6 )}×100= 18/5%
-8 میزان فروش در نقطه سربه سر :
فروش در نقطه سر به سر={(فروش کل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید
700/9 ÷{1-( 707/6 ÷ 4500 )}= 831/7
4500 = هزینه تولید- فروش کل - 1408/5 = 3091/ -9 سود ناویژه : 5
-10 محاسبه سود ویژه :
3091/ سود ناویژه : 5
( کسر می شود هزینه های عملیاتی : ( 351
( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 306
( هزینه اداری وفروش ( 45
( هزینه های عملیاتی ( 351
2740/ سودعملیاتی 5
کسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل:
92/ استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) 5
سود ویژه قبل از کسر مالیات 2833
-11 نرخ برگشت سرمایه :
سودویژه ÷ 2833 = سرمایه گذاری ثابت ÷ 7571 =37%
-12 دوره برگشت سرمایه: 33 ماه

  • Lawanda

    Lawanda

    • ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ - ۱۴:۵۰:۲۴

    Fox News is defending the integrity of oil barons against the liberal propaganda of The Muppets. In completely unrelated news, Roger Ailes went to a local Johnny Rockets and drank from everyone else’s mielkhakss.HE DRANK THEM UP!


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!